Reisvoorwaarden

De volgende bepalingen geven de inhoud weer van de reisovereenkomst tussen de reiziger en de firma Best-BikeTours. Ze zijn een aanvulling op § 651a BGB (Plichten die resulteren uit de reisovereenkomst) en § 4-11 BGB Informatieplicht (Informatie- en bewijsplicht van reisorganisatoren). Wij wijzen u erop dat dit een vertaling van de Duitse tekst is en enkel de Duitse versie voor de reisvoorwaarden rechtsgeldig is!

BGB = Burgerlijk Wetboek Duitsland

1. Totstandkoming van de overeenkomst:
A) Algemeen:
a) Basis voor het aanbod in de overeenkomst door Best-BikeTours en het aanvaarden van de overeenkomst/de boeking door de klant is het globale aanbod dat in de catalogus en/of in het internet is gepubliceerd of een individueel, schriftelijk individueel aanbod, in zoverre dit de klant bij boeking voorligt.
b) Reisagentschappen zijn niet gemachtigd de inhoud van de reisovereenkomst te wijzigen, in het bijzonder niet diensten toe te zeggen die boven het reisaanbod uitgaan.
c) Informatie in geschreven pers of in het internet die niet door Best-BikeTours werd gepubliceerd is voor Best-BikeTours niet bindend tenzij deze door uitdrukkelijke afspraak met de klant tot onderdeel van de overeenkomst worden gemaakt.
d) Wijkt de inhoud van de boekingsbevestiging af van de inhoud van de boeking, moet Best-BikeTours een nieuw aanbod voorleggen. De reisovereenkomst komt tot stand op basis van dit nieuwe aanbod indien de klant dit door uitdrukkelijke aanvaarding, aanbetaling of restbetaling of door aanvang van de reis en gebruik van diensten accepteert.
e) Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien, net als voor zijn eigen verplichtingen in zoverre hij een dergelijke plicht door uitdrukkelijke en afzonderlijke verklaring heeft aanvaard.
f) We wijzen u erop dat u onafhankelijk van de gekozen boekingswijze na totstandkoming van de overeenkomst volgens de regels van ‘Fernabsatzverträge’ geen recht heeft op herroeping (§ 312b Abs.3 Nr.6 BGB).

B) Manuele boeking:
a) Een boeking kan schriftelijk, per fax, per e-mail of telefonisch geschieden.
b) Met de boeking aanvaardt de klant de totstandkoming van de reisovereenkomst bindend.
c) De overeenkomst komt tot stand door de bevestiging van de reis door Best-BikeTours, hiervoor is geen vastgelegde vorm nodig. Doorgaans gebeurt dit schriftelijk per post, de overeenkomst kan echter ook mondeling of telefonisch bindend tot stand komen.

C) Boeking via het internet (Sluiten van een overeenkomst via e-commerce)
a) Het proces van de boeking via het internet wordt aan de belangstellende op de website van Best-BikeTours verklaard.
b) De gebruiker van het internetformulier wordt erop gewezen dat en hoe hij zijn gegevens kan corrigeren of verwijderen of hoe het complete formulier kan worden gewist.
c) Als de gegevens van het formulier in het internetboekingssysteem zijn opgeslagen, wordt de gebruiker over het opslaan en de mogelijkheid deze later weer op te roepen geïnformeerd.
d) Klikt u op de button ‘boeken & betalen’, aanvaardt u de totstandkoming van de reisovereenkomst met Best-Biketours. Nadat het formulier werd verstuurd, wordt de ontvangst van de boeking onmiddellijk langs elektronische weg bevestigd.
e) Klikt u op de button ‘boeken & betalen’ is de bevestiging van de overeenkomst door de klant ten opzichte van Best-BikeTours bindend, maar garandeert nog geen aanspraak op het tot stand komen van een reisovereenkomst. Best-BikeTours staat het vrij te beslissen of de overeenkomst met de klant wordt aanvaard of niet.
f) Door de bevestiging van de boeking door Best-BikeTours is de klant aan de reisovereenkomst gebonden.

2. Betaling:
a) Bij totstandkoming van de overeenkomst en nadat wij u een garantieregeling (‘Reisesicherungsschein’) volgens § 651k BGB hebben overhandigd, dient een aanbetaling van 20% van de totale overeengekomen reissom te worden voldaan. Het restant van reissom moet uiterlijk vier weken voor de vertrekdag in het bezit zijn van Best Bike Tours
b) Bij niet tijdige aanbetaling en/of betaling van het restant volgens de overeengekomen betalingsmodaliteiten, heeft Best-BikeTours het recht om na betalingsherinnering met vastgelegde termijn de overeenkomst te annuleren en de klant met de verschuldigde annuleringskosten volgens artikel 4. te belasten. Dit veronderstelt dat Best-BikeTours bereid is de overeengekomen diensten om te zetten en daartoe in staat is en er geen rechtelijk of contractueel recht van retentie vanwege de klant voorligt.

3. Wijzigingen door de Best-BikeTours:
a) Na totstandkoming van de overeenkomst zijn noodzakelijke wijzigingen enkel toegelaten indien deze wijzigingen van geringe aard zijn en het karakter van de reis niet aantasten.
b)Best-BikeTours is verplicht de klant over wezenlijke wijzigingen terstond nadat hij van de wijziging op de hoogte is gesteld, te informeren.
c) Bij aanzienlijke wijzigingen van een belangrijk gedeelte van de diensten, heeft de klant het recht de reisovereenkomst kosteloos te annuleren of de deelname aan een tenminste gelijkwaardige reis te verlangen indien Best-BikeTours een dergelijke reis aanbiedt en deze zonder meerkosten kan aanbieden. De klant moet van dit recht terstond, nadat Best-BikeTours hem over de wijziging van de diensten op de hoogte heeft gesteld, gebruik maken.

4. Annulering voor de vertrekdag en annuleringskosten:
a) De klant kan te allen tijde voor de vertrekdag de reis annuleren. Annulering moet naar Best-BikeTours naar onderstaand adres worden gestuurd. Indien de reis via een reisagentschap werd geboekt, kan de annulering ook bij deze worden gedaan. Wij bevelen u aan schriftelijk te annuleren.
b) Annuleert de klant voor de vertrekdag of neemt hij de reis niet waar, verliest Best-BikeTours aanspraak op de reissom. Wel kan Best-BikeTours in de plaats een gepaste schadeloosstelling voor de getroffen reisvoorbereidingen en de inspanning afhankelijk van de betreffende reissom verlangen. Bij de berekening van de schadeloosstelling wordt rekening gehouden met eventueel overschot en eventueel alternatief gebruik van de diensten. De schadeloosstelling wordt afhankelijk van het tijdstip waarop de annulering werd geuit als volgt berekend:

Tot 30 dagen vóór de vertrekdag 10%
29 dagen - 15 dagen vóór de vertrekdag 20%
14 dagen - 08 dagen vóór de vertrekdag 50%
07 dagen - 01 dag vóór de vertrekdag 80%
Op de vertrekdag of later 90%

voor fiets- & schipsreizen geldt:

Tot 84 dagen vóór de vertrekdag 20 %
83 dagen – 42 dagen vóór de vertrekdag 30 %
41 dagen – 30 dagen vóór de vertrekdag 60 %
29 dagen – 15 dagen vóór de vertrekdag 90 %
14 dagen – Op de vertrekdag of later 95 %

voor cruises geldt:

Tot 30 dagen vóór de vertrekdag 20 %
29 dagen - 22 dagen vóór de vertrekdag 50 %
21 dagen - 1 dag vóór de vertrekdag 75 %
Op de vertrekdag of later 90 %

c) De klant heeft het recht te bewijzen dat door zijn annulering geen of slechts geringere schade is ontstaan dan volgens het vast tarief wordt vereist.
d) Best-BikeTours heeft het recht in de plaats van de vaste tarieven een hogere, concrete schadeloosstelling te eisen. Best-BikeTours is verplicht, wezenlijk hogere inspanningen, rekening houdend met de bespaarde inspanningen en ander gebruik van diensten, concreet voor te leggen.
e) Het wettelijk recht van de klant volgens § 651 b BGB op in-de-plaatsstelling blijft onaangetast.

5. Omboeken:
a) Aanspraak van de klant op wijzigingen met betrekking tot de reisperiode, het reisdoel, de plaats van vertrek of de accommodatie bestaat na totstandkoming van de overeenkomst (omboeken) niet. Wordt toch gewijzigd, kunnen tot 15 dagen voor het begin van de reis wijzigingskosten van 50,- € per boeking worden geïnd, tenzij voor toezegging van de wijziging andere afspraken werden gemaakt.
b) Wijzigingsverzoek binnen de laatste 14 dagen voor de vertrekdag is, in zoverre uitvoering daarvan mogelijk is, enkel na annulering van de overeenkomst volgens de voorwaarden onder artikel 4 c en directe nieuwe boeking mogelijk. Dit is niet van toepassing op wijzigingen die slechts geringe kosten veroorzaken.

6. Niet waarnemen van aangeboden diensten:
Voor afzonderlijke, volgens de overeenkomst aangeboden reisonderdelen die niet worden waargenomen, bestaat geen aanspraak op evenredige terugbetaling van de reissom indien het niet waarnemen door de klant te verantwoorden is, bijvoorbeeld bij vroegtijdig vertrek. Best-BikeTours zal trachten terugbetaling van bespaarde inspanningen bij de aanbiedende partijen te verkrijgen, met uitzondering van niet-wezenlijke diensten of wanneer ze in tegenspraak zijn met wettelijke of officiële bepalingen.

7. Algemene verplichtingen van de klant:
A) De uit § 651 d Abs. 2 BGB afgeleide verplichting tekortkomingen te melden, wordt als volgt gepreciseerd:
a) De reiziger is verplicht om tekortkomingen onmiddellijk bij Best-BikeTours te melden en een passende oplossing te verlangen.
b) Over de bereikbaarheid van Best-BikeTours tijdens de reis wordt de klant ten laatste in de toegezonden reisinformatie uitgebreid geïnformeerd.
c) Aanspraak wegens tekortkoming vervalt tenzij de meldingsplicht door de reiziger buiten diens schuld om werd verzuimd.

B) Reisagentschappen, hotelmedewerkers of andere contractanten van Best-BikeTours zijn niet bevoegd en niet gemachtigd tekortkomingen te bevestigen of aanspraak tegenover Best-BikeTours te erkennen.

C) Doet de tekortkoming wezenlijk afbreuk aan de reis of is de reis als gevolg van de wezenlijke tekortkoming voor de klant niet redelijk, kan hij de overeenkomst opzeggen. Opzegging is pas toegestaan wanneer Best-Biketours een door de klant bepaalde, gepaste termijn verzuimt, zonder de tekortkoming op te lossen. Het vastleggen van een termijn is niet nodig wanneer het onmogelijk is een oplossing aan te bieden, deze door Best-Biketours wordt geweigerd of wanneer directe opzegging van de overeenkomst wegens bijzondere belangen van de reiziger wordt gerechtvaardigd.

D) De klant is verplicht Best-Biketours te informeren wanneer hij de noodzakelijke reisinformatie binnen de hem meegedeelde termijn niet of niet volledig heef t ontvangen.

8. Bijzondere verplichtingen van de klant:
a) De reiziger is verplicht voor de boeking van de reis, voor aanvang van de reis en tijdens de reis zich te vergewissen over zijn medische en lichamelijke toestand. In het bijzonder is hij verplicht zo nodig beroep te doen op het advies van een arts. Best-BikeTours draagt in dit geval geen contractuele verantwoordelijkheid voor advies, controle of toezicht.
b) Bij eigen fietsen, net als bij de huurfietsen die door Best-BikeTours of zijn contractanten ter beschikking worden gesteld, is de reiziger verplicht deze regelmatig te controleren op gebied van technische tekortkomingen en verkeersveiligheid. In het kader van de algemene wettelijke plicht tekortkomingen terecht te wijzen, is de reiziger verplicht eventuele tekortkomingen aan de ter beschikking gestelde fietsen terstond aan Best-BikeTours mee te delen en een oplossing te verlangen.
c) De reiziger is verplicht om zich strikt aan de verkeersregels te houden. Onafhankelijk van de informatie die Best-BikeTours hiertoe verschaft moet de klant zich ook zelf over de verkeersregels in het betreffende reisland informeren.
d) De reiziger is verplicht schade, hinder of in gevaar brengen van derden en voorwerpen te vermijden en bij het gebruiken van de fiets zijn gedrag en rijstijl adequaat aan te passen.
e) We bevelen alle reizigers aan om tijdens onze tochten een fietshelm te dragen!

9. Beperking aansprakelijkheid:
De aansprakelijkheid die uit de overeenkomst voorvloeit voor schade die niet resulteert uit overlijden dood, lichamelijk of medisch letsel is beperkt tot ten hoogste driemaal de reissom,
a) wanneer de schade door ons noch door opzet noch door grove nalatigheid werd veroorzaakt
b) wanneer Best-BikeTours enkel door toedoen van een betrokken dienstverlener voor ontstane schade bij de klant verantwoordelijk is.

10. Verjaring:
a) Vorderingsrechten van klanten volgens § 651 c bis f BGB die door overlijden, lichamelijk of medisch letsel die door opzet of wezenlijk plichtsverzuim door Best-BikeTours of een wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangers van Best-BikeTours ontstaan, verjaren na twee jaar. Dit geldt ook voor de vorderingsrechten met betrekking tot andere schade die door opzet of wezenlijk plichtsverzuim door Best-BikeTours of wettelijke vertegenwoordiger of plaatsvervangers van Best-BikeTours ontstaan.
b) Alle overige schuldvorderingen volgens § 651 c bis f BGB verjaart na één jaar.
c) Verjaring volgens 11.1 en 11.2 begint op de dag die volgt op de dag van overeengekomen afloop van de reis. Valt de laatste dag van de termijn op een zondag, een door de staat algemeen erkende feestdag op de plaats van verklaring of zaterdagavond geldt de volgende werkdag.
d) Zijn er tussen de klant en Best-BikeTours verhandelingen over de aanspraak of de omstandigheden die aan de basis van de schuldvorderingen liggen, wordt de verjaring tot staan gebracht tot een van de partijen het voortzetten van de verhandelingen weigert. De verjaring begint ten vroegste drie maanden na het einde van het tot staan brengen.

11. Bevoegde rechtbank:
a) Voor de totale overeenkomst en rechtsbetrekking tussen de klant en Best-BikeTours is uitsluitend het Duitse recht van toepassing, schuldvorderingen kunnen enkel bij de vestiging van Best-BikeTours worden voorgelegd. Dit geldt niet voor klanten die lid zijn van de Europese Unie, Zwitserland, Liechtenstein, Noorwegen of IJsland.
b) Voor vorderingen van Best-BikeTours tegenover de klant of contractant, die handelaars of juridische personen volgens publiek of privaatrecht zijn, is de rechtbank van de vestiging van Best-BikeTours bevoegd. Dit geldt ook voor vorderingen van personen met woonplaats of regelmatig verblijf in het buitenland of waarvan de woonplaats of regelmatig verblijf op het tijdstip van instelling van een vordering onbekend is.

Reisorganisator:
Best-BikeTours
Kanzleistr. 14
D-78462 Konstanz
Tel. +49 - (0)7531-916 093

info(at)best-biketours.com